How contactless digital menu works?

working-process

3 simple steps for you and your customers to follow:

How you will create a digital menu

 1. Sign up to create a restaurant profile
 2. Add menu items
 3. Print your QR code for customer to access digital menu

How your customers will use the digital menu

 1. Use the phone to scan the QR code to access restaurant's menu
 2. View menu to place an order and pay
 3. Order is sent to the restaurant to process
Chúng ta làm gì?

Innovative solutions to create your own QR digital menu

You can create your own menu in a few simple steps and get a unique QR code for your customers.

Pricing

Free trail - 14 days

Thử nghiệm
Đặc điểm của Free trail - 14 days
 • Vô hạn Danh mục thực đơn
 • Vô hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay

Digital Menu Only

$19.00/ Hàng tháng
$228.00/ Hàng năm
Đặc điểm của Digital Menu Only
 • Vô hạn Danh mục thực đơn
 • Vô hạn Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Cho phép nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng
Tham gia ngay